فتو شعر
کد خبر : 92
پنجشنبه - 9 آذر 1396 - 12:31

شهید روح الله صحرایی

به خير نميشود جانم
شبهايى كه به جاى خودش،
با عكسهايش حرف ميزنى
(علی قاضی نظام)