پیشخوان » فتو شعر
کد خبر : 120
یکشنبه - 12 آذر 1396 - 08:29

تقدیم به شهید محمد کاظم توفیقی

شهادت ..
نهایت آمال عارفان حقیقی ست
و چه کسی عارف تر از بسیجی شهید ..
هرچه خاک تر، عزیز تر ..